Ochrana údajů

Oddíl 1 Obecně

Vaše osobní údaje (např. titul, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) budeme zpracovávat výhradně v souladu s ustanoveními německého zákona o ochraně osobních údajů a zákona o ochraně osobních údajů Evropské unie (EU). Následující ustanovení vás kromě informací o účelech zpracování, příjemcích, právních základech a dobách uložení informují také o vašich právech a správci pro zpracování vašich údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše webové stránky. Pokud jste prostřednictvím odkazů na našich stránkách přesměrováni na jiné stránky, seznamte se prosím s příslušným použitím vašich údajů na nich.

Oddíl 2 Kontaktujte nás

(1) Účel zpracování údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře apod., budou zpracovány za účelem zodpovězení vašich dotazů. Nejste povinni nám své osobní údaje poskytnout, ale bez vaší e-mailové adresy bychom nemohli odpovědět na vaše dotazy zaslané e-mailem.

(2) Právní základ

a) Pokud je udělen váš výslovný souhlas se zpracováním vašich údajů, je právní důvod pro toto zpracování uveden v čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

b) Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem plnění smlouvy, je právní důvod tohoto zpracování uveden v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

c) Právní důvod pro všechny ostatní případy (zejména při použití kontaktního formuláře) je stanoven v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů, které bylo provedeno podle čl.6 odst.1 písm. f) GDPR a které neslouží přímému marketingu z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

V případě přímého marketingu však můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování bez uvedení důvodů.

(3) Oprávněný zájem

Naším oprávněným zájmem při zpracování údajů je včasná komunikace s vámi a hospodárné zodpovídání vašich dotazů. Pokud nám poskytnete svou adresu, vyhrazujeme si právo použít ji pro přímý poštovní marketing. Svůj zájem na ochraně údajů můžete chránit účinným předáním údajů (např. pomocí pseudonymu).

(4) Kategorie příjemců

Poskytovatel hostingu, poskytovatel služeb pro přímý marketing

(5) Doba skladování

Vaše údaje budou vymazány, pokud lze z okolností vyvodit, že vaše dotazy nebo otázky byly zcela objasněny.

Pokud však dojde k uzavření smlouvy, údaje vyžadované obchodním a daňovým právem budeme uchovávat po dobu stanovenou zákonem, tj. zpravidla po dobu deseti let (srov. § 257 obchodního zákoníku, § 147 zákona o dani z přidané hodnoty).

(6) Právo na odvolání

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním v souladu s vaším souhlasem.

Oddíl 3 Analýza webu pomocí nástroje Matomo

(1) Účel zpracování údajů

Naše webové stránky používají službu analýzy webu Matomo. Matomo (www.matomo.org) používá soubory cookie. Informace o vašich preferencích generované souborem cookie nám umožňují analyzovat používání těchto webových stránek. Za tímto účelem budou informace vygenerované soubory cookie (včetně vaší zkrácené IP adresy) přeneseny na náš server a uloženy pro účely analýzy. Informace o vašem používání těchto webových stránek generované soubory cookie nebudou předány žádné třetí straně.

(2) Právní základ

Právní základ pro takové zpracování je stanoven v čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

(3) Právo na námitku

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči; je však možné, že nebudete moci používat všechny funkce těchto webových stránek. Pokud nesouhlasíte s ukládáním a vyhodnocováním údajů o vaší návštěvě, můžete proti ukládání vznést námitku kliknutím myši. V takovém případě se ve vašem prohlížeči uloží soubor cookie s možností odmítnutí a společnost Matomo nebude shromažďovat žádné údaje o relaci.

Upozornění: V případě, že se jedná o aplikaci Matomo, která se používá v České republice, je nutné, abyste se na ni obrátili:

Pokud vymažete soubory cookie, vymaže se také soubor cookie pro odmítnutí a při příští návštěvě těchto webových stránek jej musíte znovu aktivovat. Námitka

Oddíl 4 Informace o souborech cookie

(1) Účel zpracování údajů

Tyto webové stránky používají technicky nezbytné soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které se na krátkou dobu ukládají v internetovém prohlížeči nebo jím v systému vašeho počítače a slouží pouze k funkčnosti webových stránek.Jiné soubory cookie zůstávají uloženy trvale a rozpoznají váš prohlížeč při další návštěvě, aby se zlepšila použitelnost webových stránek.

(2) Právní základ

Právní základ pro takové zpracování je stanoven v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

(3) Oprávněný zájem

Naším oprávněným zájmem je funkčnost a použitelnost našich webových stránek. Uživatelské údaje shromážděné pomocí technicky nezbytných souborů cookie a dlouhodobých souborů cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů, aby byl zachován váš zájem na ochraně údajů.

(4) Doba skladování

Technicky nezbytné soubory cookie se obvykle vymažou po zavření prohlížeče. Trvale uložené soubory cookie zůstávají uloženy několik minut až několik let.

(5) Právo na odvolání

Pokud si nepřejete, aby byly tyto soubory cookie ukládány, deaktivujte prosím používání souborů cookie ve svém internetovém prohlížeči. To však může způsobit funkční omezení našich webových stránek.

Svůj souhlas s trvalými soubory cookie můžete kdykoli odvolat vymazáním souborů cookie v nastavení prohlížeče.

Oddíl 5 Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jste “subjektem údajů” ve smyslu GDPR a máte vůči nám, správci, následující práva:

1. Právo na informace

Můžete nás požádat o poskytnutí informací o vašich osobních údajích, které zpracováváme podle článku 15 GDPR.

2. Právo na opravu

Pokud vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, nejsou aktuální nebo přesné, máte podle článku 16 GDPR právo požádat o úpravu svých osobních údajů. Máte také právo nás požádat o doplnění neúplných údajů.

3. Právo na výmaz

Podle článku 17 GDPR máte právo na výmaz svých osobních údajů a právo požádat o jejich vymazání.

4. Právo na omezení zpracování

Podle článku 18 GDPR máte právo omezit zpracování svých osobních údajů.

5. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo uvedené v článku 20 GDPR obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci.

6. Právo odvolat souhlas udělený podle zákona o ochraně osobních údajů

Máte právo uvedené v čl.7 odst.3 kdykoli odvolat svůj souhlas udělený na základě ustanovení o ochraně údajů. Tím není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR, máte právo podle článku 77 GDPR podat stížnost u dozorového úřadu proti zpracování vašich osobních údajů (zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení).

Upozorňujeme také na vaše právo vznést námitku podle článku 21 GDPR:

a) Obecně: vyžaduje se odůvodněná námitka

Pokud zpracování osobních údajů, které se vás týkají, probíhá za účelem

– k naplnění našeho převažujícího oprávněného zájmu (právní základ: Čl. 6 odst. 1f GDPR)

nebo .

– k ochraně veřejného zájmu (právní základ: čl. 6 odst. 1e GDPR),

máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování na základě ustanovení GDPR.

V případě vznesení námitky nebudeme osobní údaje, které se vás týkají, dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování není nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

b) Zvláštní případ přímého marketingu: stačí prostá námitka.

Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování, a to bez uvedení důvodů; to zahrnuje i profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje, které se vás týkají, již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Odpovědnost za zpracování dat:

schambeck holding GmbH
Straubinger Straße 19
94363 Oberschneiding
Telefon: +49 9426 / 80 35 00
info@schambeck-group.com

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Georg-Mayer-Straße 7a
91154 Roth
Thomas.Sessner@oac-analytics.de

Tento dokument byl vytvořen a aktualizován pomocí technologie z janolaw GmbH