Princip nulových vad

Příslušné normy (např. příručka AIAG, VDA svazek 16) výslovně varují před rizikem úniku vad při lidmi prováděných vizuálních kontrolách. Čistá vizuální kontrola je jako bezpečné opatření neúčinná, může sloužit pouze jako okamžité opatření. Kompletní vyloučení vadných dílů po vizuální kontrole není možné, a to ani v případě pověření odborných pracovníků. Důvodem je například kolísání pozornosti, tlak na výkon, únava, vlivy okolí, zdravotní potíže atd. V literatuře se u komplexních kontrolních úkolů uvádí různá míra neidentifikovaných vad, a to od 3 000 ppm až do 30 000 ppm.

Omezení na co největší minimum představuje princip nulových vad. Důsledná aplikace mnoha po sobě jdoucích nástrojů a procesů je cestou, která posouvá skupinu schambeck trvale kupředu, aby se co nejvíce přiblížila principu nulových vad. Při vizuální kontrole však nemůže být poskytnut příslib vyloučení neidentifikovaných vadných dílů.

Realizace principu nulových vad u skupiny schambeck

Osobní opatření

1. Test vhodnosti pro danou práci (v závislosti na oboru, např. dle zákazníka)

2. Program zapracování a kvalifikace SELMA (schambeck E-Leraning& Wissens-Management)

3. Namátkové kontroly nových pracovníků ze strany týmových vedoucích kvality

4. Kontrola vhodnosti měřicích prostředků na zkušebním systému „člověka“ podle studie opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (pouze u sériových kontrol specifických dílů). Analýza, zda je pracovník schopen najít v rámci zadání přesně opakované chyby.

5. „Kontrolní nástroj oko“ – trénink pro uvolnění a relaxaci očí, především u unavujících vizuálních kontrol, jako je např. identifikace barevných odchylek nebo upřeně zacílený úhel pohledu

6. Zrakový test a pravidelné kontroly podle G25 a G37

Procesní/organizační opatření

7. 20bodový kontrolní seznam při zřizování Q-Gates se všemi zadáními, která musí být splněna, aby mohla být vytvořena účinná Q-Gate

8. Interní audity a plán auditu

9. Proces 8D v případě reklamace za účelem zamezení opakovaných vad

10. Výměna zkušeností v knize směn, při denních poradách týmu, při měsíčních poradách poboček Team-to-Team a 3x ročně výměna zkušeností v okruhu vedení mezi všemi pobočkami

11. Střídání práce u monotónních kontrolních úkolů

Christian Schambeck, 17.07.2019

Jak vás můžeme podpořit?

Těšíme se na vaši zprávu.