Ochrana dát

Sekcia. 1 Všeobecne

Vaše osobné údaje (napr. titul, meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) budeme spracovávať výlučne v súlade s ustanoveniami nemeckého zákona o ochrane údajov a zákona o ochrane údajov Európskej únie (EÚ). Nasledujúce ustanovenia vás okrem informácií o účeloch spracovania, príjemcoch, právnych základoch a lehotách uchovávania informujú aj o vašich právach a prevádzkovateľovi spracovania vašich údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na naše webové stránky. Ak ste prostredníctvom odkazov na našich stránkach presmerovaní na iné stránky, oboznámte sa s príslušným používaním vašich údajov na nich.

Sekcia. 2 Kontaktujte nás

(1) Účel spracovania údajov

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom e-mailu, kontaktného formulára atď., budú spracované na zodpovedanie vašich otázok. Nie ste povinní poskytnúť nám svoje osobné údaje, ale bez vašej e-mailovej adresy by sme nemohli odpovedať na vaše otázky zaslané e-mailom.

(2) Právní základ

a) Pokud je udělen váš výslovný souhlas se zpracováním vašich údajů, je právní důvod pro toto zpracování uveden v čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

b) Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem plnění smlouvy, je právní důvod tohoto zpracování uveden v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

c) Právní důvod pro všechny ostatní případy (zejména při použití kontaktního formuláře) je stanoven v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů, které bylo provedeno podle čl.6 odst.1 písm. f) GDPR a které neslouží přímému marketingu z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

V případě přímého marketingu však můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování bez uvedení důvodů.

(3) Oprávněný zájem

Naším oprávněným zájmem při zpracování údajů je včasná komunikace s vámi a hospodárné zodpovídání vašich dotazů. Pokud nám poskytnete svou adresu, vyhrazujeme si právo použít ji pro přímý poštovní marketing. Svůj zájem na ochraně údajů můžete chránit účinným předáním údajů (např. pomocí pseudonymu).

(4) Kategórie príjemcov

Poskytovateľ hostingu, poskytovateľ služieb priameho marketingu

(5) Doba skladovania

Vaše údaje sa vymažú, ak sa dá z okolností usúdiť, že vaše otázky alebo dotazy boli úplne objasnené.

Ak však dôjde k uzavretiu zmluvy, údaje vyžadované obchodným a daňovým právom budeme uchovávať po dobu stanovenú zákonom, t. j. spravidla desať rokov (porovnaj § 257 HGB, § 147 AO).

(6) Právo na odvolanie

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním v súlade s vaším súhlasom.

Sekcia. 3 Webová analýza pomocou Matomo

(1) Účel spracovania údajov

Naša webová stránka používa službu webovej analýzy Matomo. Matomo (www.matomo.org) používa súbory cookie. Informácie o vašich preferenciách generované súborom cookie nám umožňujú analyzovať používanie tejto webovej stránky. Na tento účel sa informácie vygenerované súbormi cookie (vrátane vašej skrátenej IP adresy) prenesú na náš server a uložia sa na účely analýzy. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky vygenerované súbormi cookie sa neprenášajú žiadnej tretej strane.

(2) Právny základ

Právny základ pre takéto spracovanie je stanovený v článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

(3) Právo na námietku

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušného nastavenia vo svojom prehliadači; je však možné, že nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Ak nesúhlasíte s ukladaním a vyhodnocovaním údajov o vašej návšteve, môžete proti ukladaniu namietať kliknutím myšou. V takom prípade sa vo vašom prehliadači uloží súbor cookie s možnosťou odmietnutia a spoločnosť Matomo nebude zhromažďovať žiadne údaje o relácii.

Pozor:

Ak vymažete súbory cookie, vymaže sa aj súbor cookie opt-out a pri ďalšej návšteve tejto webovej stránky ho musíte znova aktivovať. Námietka

Sekcia. 4 Informácie o súboroch cookie

(1) Účel spracovania údajov

Táto webová stránka používa technicky nevyhnutné súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré sa na krátky čas ukladajú v internetovom prehliadači alebo vo vašom počítačovom systéme a slúžia len na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky.Ostatné súbory cookie zostávajú uložené natrvalo a pri ďalšej návšteve rozpoznávajú váš prehliadač, aby zlepšili použiteľnosť webovej stránky.

(2) Právny základ

Právny základ takéhoto spracúvania je stanovený v článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

(3) Oprávnený záujem

Naším oprávneným záujmom je funkčnosť a použiteľnosť našej webovej stránky. Údaje o používateľoch zozbierané prostredníctvom technicky nevyhnutných súborov cookie a dlhodobých súborov cookie sa nepoužívajú na vytvorenie používateľských profilov, aby sa zachoval váš záujem o ochranu údajov.

(4) Doba skladovania

Technicky nevyhnutné súbory cookie sa zvyčajne vymažú po zatvorení prehliadača. Trvalo uložené súbory cookie zostávajú uložené niekoľko minút až niekoľko rokov.

(5) Právo na odvolanie

Ak si neželáte, aby sa tieto súbory cookie ukladali, deaktivujte používanie súborov cookie vo svojom internetovom prehliadači. Môže to však spôsobiť funkčné obmedzenie našej webovej stránky.

Súhlas s trvalými súbormi cookie môžete kedykoľvek odvolať vymazaním súborov cookie v nastaveniach prehliadača.

Sekcia. 5 Vaše práva ako dotknutej osoby

Ak sa spracúvajú vaše osobné údaje, ste „dotknutou osobou“ v zmysle GDPR a máte voči nám, prevádzkovateľovi, nasledujúce práva:

1. Právo na informácie

Môžete nás požiadať o poskytnutie informácií o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame podľa článku 15 GDPR.

2. Právo na opravu

Ak vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, nie sú aktuálne alebo presné, máte právo požiadať o úpravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR. Máte tiež právo požiadať nás o doplnenie neúplných údajov.

3. Právo na vymazanie

Podľa článku 17 GDPR máte právo na vymazanie svojich osobných údajov a požiadať o ich vymazanie.

4. Právo na obmedzenie spracovania

Podľa článku 18 GDPR máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov.

5. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo uvedené v článku 20 GDPR získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi.

6. Právo odvolať súhlas udelený podľa zákona o ochrane údajov

Máte právo uvedené v článku 7 ods. 3 kedykoľvek odvolať svoj súhlas udelený na základe ustanovení o ochrane údajov. Tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR, máte právo uvedené v článku 77 GDPR podať sťažnosť dozornému orgánu proti spracúvaniu vašich osobných údajov (najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia).

Upozorňujeme tiež na vaše právo na námietku podľa článku 21 GDPR:

a) Všeobecne: vyžaduje sa odôvodnená námietka

Ak sa spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, uskutočňuje s cieľom

– plnenia nášho prevažujúceho oprávneného záujmu (právny základ: Článok 6 ods. 1f GDPR)

alebo .

– na ochranu verejného záujmu (právny základ: Článok 6 ods. 1e GDPR),

máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie; to platí aj pre profilovanie na základe ustanovení GDPR.

V prípade námietky nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ nepreukážeme závažné dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie nie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

b) Osobitný prípad priameho marketingu: stačí jednoduchá námietka

Ak sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu, a to bez uvedenia dôvodov; to zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sa už na tieto účely nebudú spracúvať.

Zodpovedá za spracovanie údajov:

schambeck holding GmbH
Straubinger Straße 19
94363 Oberschneiding
Telefón: +49 9426 / 80 35 00
info@schambeck-group.com

Kontaktné údaje nášho úradníka pre ochranu údajov:

Georg-Mayer-Straße 7a
91154 Roth
Thomas.Sessner@oac-analytics.de

Tento dokument bol vytvorený a aktualizovaný pomocou technológie z janolaw GmbH