Ochrana dát

§ 1. Obecně

Vaše osobní údaje (e..B. titul, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) budeme zpracovávat pouze v souladu s ustanoveními německého práva na ochranu osobních údajů a právních předpisů Evropské unie o ochraně osobních údajů ( EU). Kromě účely zpracování vás příjemci, právní základy, doby uchovávání informují také následující předpisy o vašich právech a o osobě odpovědné za zpracování vašich údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše webové stránky. Pokud jste přesměrováni na jiné stránky prostřednictvím odkazů na našich stránkách, informujte se prosím o příslušném nakládání s vašimi údaji.

§ 2 Webová analýza s Matomo

Naše webové stránky využívají webovou analytickou službu Matomo. Matomo (www.matomo.org) používá cookies. Informace vygenerované souborem cookie o vašem chování uživatelů na našich webových stránkách nám umožňují analyzovat používání webových stránek. Za tímto účelem jsou informace o použití generované souborem cookie (včetně vaší zkrácené IP adresy) přenášeny na náš server a uloženy pro účely analýzy využití. Informace vygenerované souborem cookie o jejich používání této webové stránky nebudou předány třetím stranám.

(2) Právní základ
Právním základem pro toto zpracování je čl 6 Abs. 1a) DSGVO

(3) ŠIRŠÍPRUCHSRECHT
Obecně můžete zabránit používání cookies tím, že nastavíte software prohlížeče odpovídajícím způsobem, ale existuje možnost, že v tomto případě nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky. Pokud nesouhlasíte s ukládáním a vyhodnocením údajů z vaší návštěvy, můžete vznést námitku proti úložišti a použití kliknutím myši. V takovém případě je ve vašem prohlížeči uložen soubor cookie pro odhlášení a společnost Matomo neshromažďuje žádné údaje o relacích.
Pozornost:
Pokud soubory cookie smažete, soubor cookie pro odhlášení bude také smazán a při příští návštěvě této webové stránky jej budete muset znovu aktivovat. Výkon opozice

§ 3 Vaše práva jako údaje

Pokud osobní údaje zpracováváte vy, jste datovým koncernem ve smyslu GDPR a máte následující práva vůči nám jako správci:

1. Právo na informace
Informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v rámci článku 15 GDPR, si můžete vyžádat informace o vašich osobních údajích.

2. Právo na opravu
Pokud informace o vás již nejsou (již) přesné, můžete požádat o opravu v souladu s článkem 16 GDPR. Pokud jsou vaše údaje neúplné, můžete požádat o dokončení.

3. Právo na výmaz
Můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů v souladu s podmínkami článku 17 GDPR.

4. Právo omezit zpracování
Máte právo požádat o omezení zpracování údajů, které se vás týkají, v rámci článku 18 GDPR.

5. Právo na přenositelnost údajů
V souladu s článkem 20 GDPR máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, společném a strojově čitelném formátu nebo požádat o předání jinému správci.

6. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů
V souladu s článkem 7 sec. 3 GDPR máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů. Tím není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

7. Právo podat stížnost dozorovému úřadu
Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s GDPR, článek 77 GDPR vám dává právo podat stížnost dozorovému úřadu (zejména v členském státě, kde má bydliště, místo práce nebo místo údajného porušení).

Vezměte prosím na vědomí také vaše právo na námitku podle článku 21 GDPR:

a) Obecné: odůvodněné námitky požadované
Dojde-li ke zpracování osobních údajů, které se vás týkají,
– k ochraně našeho převažujícího oprávněného zájmu (právní základ podle čl. 6 sec. 1 (f) GDPR) nebo
– ve veřejném zájmu (právní základ podle čl. 6 od 1( 1) e GDPR),
máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování na základě ustanovení GDPR.

V případě námitky již nebudeme zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokážeme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, uplatnění nebo obraně právních nároků.

b) Zvláštní případ adresných zásilek: postačí jednoduché námitky
Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování kdykoli a bez udání důvodu; to platí i pro profilování, pokud se týká takového přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje, které se vás týkají, již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Odpovědný za zpracování údajů:

schambeck automotive GmbH
Gewerbepark Siebenkofen 4
Oberschneiding
Telefon: +49 9426 / 803 500
info@schambeck-automotive.de

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jägerstraße 4F
71296 Heimsheim
dsb@dsbbw.de