Pozadie princípu nulových chýb

Príslušné normy (napr. príručka AIAG, VDA zväzok 16) výslovne varujú pred rizikom úniku chýb pri vizuálnych kontrolách vykonávaných ľuďmi. Čistá vizuálna kontrola je ako bezpečné opatrenie neúčinná, môže slúžiť len ako okamžité opatrenie. Kompletné vylúčenie chybných dielcov po vizuálnej kontrole nie je možné, a to ani v prípade poverenia odborných pracovníkov. Dôvodom je napríklad kolísanie pozornosti, tlak na výkon, únava, vplyvy okolia, zdravotné problémy atď. V literatúre sa pri komplexných kontrolných úlohách uvádza rôzna miera neidentifikovaných chýb, a to od 3 000 ppm až do 30 000 ppm.

Obmedzenie na čo najväčšie minimum predstavuje princíp nulových chýb. Dôsledná aplikácia mnohých po sebe idúcich nástrojov a procesov je cestou, ktorá posúva skupinu schambeck trvalo dopredu, aby sa čo najviac priblížila k princípu nulových chýb. Pri vizuálnej kontrole však nemožno dať prísľub vylúčenia neidentifikovaných chybných dielcov.

Realizácia princípu nulových chýb v rámci skupiny schambeck

Osobné opatrenia

1. Test vhodnosti na danú prácu (v závislosti od odboru, napr. podľa zákazníka)

2. Program zapracovania a kvalifikácie SELMA (SchambeckELearning&wissensMAnagement)

3. Náhodné kontroly nových pracovníkov tímovými vedúcimi kvality

4. Kontrola vhodnosti meracích prostriedkov na skúšobnom systéme „človeka“ podľa štúdie opakovateľnosti a reprodukovateľnosti (len pri sériových kontrolách špecifických dielcov). Analýza, či je pracovník schopný nájsť v rámci zadania presne opakované chyby.

5. „Kontrolný nástroj oko“ – tréning na uvoľnenie a relaxáciu očí, predovšetkým pri únavných vizuálnych kontrolách, ako je napr. identifikácia farebných odchýlok alebo uprene zacielený uhol pohľadu

6. Zrakový test a pravidelné kontroly podľa G25 a G37

Procesné/organizačné opatrenia

7. 20-bodový kontrolný zoznam pri zriaďovaní Q-Gates so všetkými zadaniami, ktoré sa musia splniť, aby sa mohla vytvoriť účinná Q-Gate

8. Interné audity a plán auditu

9. Proces 8D v prípade reklamácie na účel zamedzenia opakovaných chýb

10. Výmena skúseností v knihe zmien, pri denných poradách tímu, mesačných poradách pobočiek Team-to-Team a 3x ročne výmena skúseností v kruhu vedenia medzi všetkými pobočkami

11. Striedanie práce v prípade monotónnych kontrolných úloh

Christian Schambeck, 17.07.2019

Ako vás môžeme podporiť?

Tešíme sa na vašu správu.