Podmienky

Od 1. května 2019; nové / změněné

1. Rozsah platnosti
1.1. Všechny dodávky, služby a nabídky společnosti schambeck holding GmbH, schambeck automotive GmbH, schambeck bohemia s.r.o. a/nebo schambeck slovakia s.r.o (dále nazývána „schambeck group“) probíhají výlučně na základě těchto Všeobecných obchodních a platebních podmínek (dále uváděno také „AGB“). Tyto jsou součástí všech smluv, které schambeck group se svými smluvními partnery (následně nazýváni také „objednavatelé“) uzavírá o jím nabízených dodávkách a výkonech. Platí také pro všechny budoucí dodávky, výkony a nabídky pro objednavatele, i v případě, že nejsou znovu samostatně dohodnuty. Tyto Všeobecné obchodní a platební podmínky platí jako přijaté nejpozději s převzetím zboží zákazníkem.

1.2. Obchodní podmínky objednavatele nebo třetí strany se v zásadě nepoužívají, i v případě, že schambeck group její platnosti v daném případě samostatně neodporuje. I když schambeck group přihlédne k zápisu, který obsahuje obchodní podmínky objednavatele nebo třetí strany nebo na takové odkazuje, neznamená to souhlas s platností těchto obchodních podmínek.

1.3. Ve vyjímečných případech se odlišné Všeobecné obchodní a platební podmínky objednavatele stanou součástí smlouvy jen tehdy, když nejsou v rozporu s existujícími a jsou společností schambeck group výslovně potvrzeny jako platné místo těchto Všeobecných obchodních a platebních podmínek.

1.4. Společnost schambeck group provádí jí předávané úkoly jako zhotovitel.

1.5. Pokud se u činností prováděných společností schambeck group jedná o zkoušku, třídění a/nebo dokončování dekoračních povrchů nástavbových a funkčních dílů na vnějších a vnitřních oblastech automobilů, používá se v plném rozsahu VDA svazek 16. V případě vizuální kontroly jiných dílů než je uvedeno ve větě 1 se používá obdobně VDA svazek 16. Odchylky musí být dohodnuty samostatně písemnou formou.

1.6. Pokud se objeví vývojové procesy, které neleží v oblasti působnosti schambeck group, a ke kterým schambeck group také nedala podnět, je schambeck group oprávněna k tomu, změnit existující podmínky. Takové procesy jsou mimo jiné změna zákona, změna soudní pravomoci nebo
změna obchodních podmínek, pokud se tyto projeví na rovnovážném poměru smluvních stran. Změna je přípustná jen tehdy, když zůstanou nedotčeny důležité smluvní povinnosti.

1.7. Změny jsou dále možné, když hrozí ztroskotání provedení smlouvy, protože v této smlouvě existují, příp. vzniknou mezery.

2. Uzavření smlouvy
2.1. Smluvní vztah se uzavírá doručením zadání objednávky formou formuláře připraveného společností schambeck group a potvrzením společností schambeck group. Formulář pro zadání objednávky musí být podepsán osobou pověřenou k jednání a zaslán společnosti schambeck group poštou, faxem nebo elektronicky jako naskenovaný e-mail.

2.2. Pokud se objednávka s klientem uskuteční telefonicky, objednavatel je povinný tuto objednávku okamžitě doložit v písemné formě v souladu s bodem

2.3. Pokud telefonický objednavatel uvede jinou třetí stranu jako platitele služeb, platí telefonický objednavatel jako platitel služby až do té doby, dokud třetí strana neposkytne písemnou objednávku.

2.4. Zakázka se uskuteční po dodání dílů objednavatelem skupině schambeck a nebo třetí strana poskytne skupině schambeck díly ke kontrole nebo na opravu.

2.5. Zakázka se uskuteční nejpozději tehdy, když se dodalo objednané zboží a nebo se vykonala dohodnutá práce ze strany skupiny schambeck.

3. Předmět smlouvy
3.1. Jednotlivé detaily dodávky, příp. výkonu (jako např. doba, úhrada, množství) jsou stanoveny prostřednictvím individuálních smluv mezi schambeck group a objednavatelem.

3.1.1. Dohody, které jsou dodatečně uzavřeny ústně, vyžadují pro svou účinnost písemné předložení a jsou uvedeny ve smlouvě uzavřené mezi stranami.

3.1.2. Údaje při zadávání objednávky o počtu pracovníků společnosti schambeck group nasazených na zakázku nemusí být v jednotlivém případě zohledněny.

3.2. Pokud je předmětem smluvních vztahů poradenství nebo podobné služby, musí být také zapsány v ustanoveních individuálních smluv. Přitom příslušně platí číslo 2. Poradenství platí jako poskytnuté, když je dohodnutá potřeba ohledně zlepšení dosažena, příp. vyhodnocena zkouškami, hodnocením, posouzením a podobně.

4. Dodací podmínky a podmínky k poskytování plnění
4.1. Schambeck group se zavazuje, provádět smluvní plnění dohodnuté mezi smluvními stranami, příp. dodávky podle domluvy v individuálních smlouvách ve stanovené lhůtě.

4.2. Pokud bylo dohodnuto zaslání, vztahují se dodací lhůty a termíny k termínu předání autodopravci, přepravci nebo jiné třetí straně pověřené transportem.

4.3. Schambeck group může – bez újmy svých práv z prodlení smluvního partnera – požadovat od objednatele prodloužení dodacích lhůt a lhůt plnění nebo posunutí dodacích termínů a termínů plnění o období, ve kterém objednatel splní své závazky vůči schambeck group.

4.4. Schambeck group neručí za nemožnost dodávky nebo za prodlení dodávek, pokud byly tyto způsobeny vyšší mocí nebo jinými v termínu uzavření smlouvy nepředvídatelnými událostmi (např. poruchami všeho druhu ve výrobě, problémy při obstarání materiálu nebo energie, zpožděním přepravy, stávkami, výlukami z právního hlediska, problémy při obstarávání potřebných úředních schválení, úředními opatřeními nebo váznoucí, nesprávnou nebo nevčasnou dodávkou dodavatelem), za které schambeck group neodpovídá. Pokud takové události společnosti schambeck
group značně ztěžují nebo znemožňují dodávku nebo plnění a překážka není pouze přechodná, je schambeck group oprávněna odstoupit od smlouvy. Při překážkách přechodného charakteru se
dodací lhůty a lhůty plnění prodlužují nebo se posunují dodací termíny a termíny plnění o období trvání překážky včetně přiměřené doby náběhu. Pokud není možno po objednavateli v důsledku prodlení požadovat odběr dodávky nebo plnění, může prostřednictvím okamžitého písemného prohlášení proti schambeck group odstoupit od smlouvy. Přitom je nutno uhradit do té doby vzniklé náklady společnosti schambeck group.

4.5. Schambeck group je oprávněna k dílčím dodávkám pouze tehdy, když je dílčí dodávka pro objednatele použitelná v rámci smluvního účelu určení, je zaručena dodávka zbývajícího objednaného zboží a objednateli tím nevznikají žádné výrazné vícenáklady nebo dodatečné náklady (pouze v případě, že by schambeck group souhlasila s převzetím těchto nákladů).

4.6. Pokud se schambeck group dostane do zdržení s dodávkou nebo plněním nebo pokud není z jakéhokoli důvodu dodávka nebo plnění možné, potom je odpovědnost schambeck group na náhradu škody omezena podle pravidla č. 9. těchto Všeobecných dodacích podmínek.

5. Místo plnění, zaslání, balení, přechod rizik, převzetí
5.1. Místo plnění pro všechny dodávky ze smluvního vztahu je sídlo společnosti schambeck group v průmyslové oblasti Siebenkofen 4, 94363 Oberschneiding, pokud není určeno nic jiného. Pokud bude provedeno nasazení u zákazníka, platí místo nasazení jako místo plnění.

5.2. Způsob zaslání a balení podléhají řádnému uvážení schambeck group, pokud nebylo dohodnuto nic jiného.

5.3. Riziko přechází na objednatele nejpozději s předáním předmětu dodávky (přičemž je rozhodující začátek nakládky) autodopravci, přepravci nebo jinak zasláním pověřené třetí straně. To platí také tehdy, když jsou prováděny dílčí dodávky nebo schambeck group převzala ještě jiná plnění (např.
zaslání nebo instalaci). Pokud se zaslání nebo předání zpozdí v důsledku okolnosti, jejíž příčina leží na objednavateli, přechází riziko na objednavatele ode dne, kdy byl předmět dodávky připraven k odeslání a schambeck group o tom objednatele informovala.

5.4. Náklady na skladování po převzetí rizika nese objednavatel. Při skladování společností schambeck group činí náklady na skladování 0,25 % fakturované částky skladovaných předmětů dodávky za uplynulý týden. Uplatnění a důkaz dalších nebo menších nákladů na skladování zůstávají vyhrazeny.

5.5. Pokud je nebezpečí poškození zboží na straně objednavatele, je zásilka od schambeck group pojištěna proti krádeži, rozbití, poškození přepravou, ohněm a vodou nebo jiným pojistitelným rizikům jen na výslovné přání objednavatele na jeho náklady.

6. Povinná spoluúčast
6.1. Stanovuje se, že schambeck group je pro splnění plnění týkajících se předmětu smlouvy odkázána na spoluúčast svých zákazníků. Zákazník musí zajistit, aby všechny dokumenty potřebné pro splnění smlouvy byly dány k dispozici včas, úplné a v aktuální verzi. Pokud je to potřebné pro splnění smlouvy, zaručuje také přístup ke svým prostorům a systémům.

6.2. Pokud nebylo dohodnuto něco jiného, je povinná spoluúčast zákazníka prováděna zdarma.

6.3. Pokud je plnění poskytováno v prostorech schambeck group, musí se tato postarat, aby byly splněny potřebné rámcové podmínky pro řádné poskytování plnění „(zejména intenzita osvětlení, barva osvětlení, vybavení ESD, velikost pracovní plochy a rušivé hluky)“. Pokud poskytování plnění probíhá v prostorech zákazníka, musí být tyto rámcové podmínky zdarma poskytnuty zákazníkem.

6.4. Schambeck group zásadně používá pro poskytování plnění testovací pomůcky, které nepodléhají kalibraci. Pokud zákazník vyžaduje používání kalibrovaných měřicích prostředků, musí být tyto zákazníkem dány přednostně společnosti schambeck group zdarma k dispozici. Při poskytování
kalibrovaných měřidel schambeck group přebírá objednavatel náklady na pořízení a kalibraci externě akreditovaným místem.

7. Úhrada, faktury, způsob platby, prodlení platby
7.1. Schambeck group účtuje úhradu podle pravidla individuální smluvní dohody, přičemž zákazník pro nedostatek jiné dohody dostane vyúčtování, ve kterém je v samostatném přehledu popsána a ve vyúčtování začleněna spotřeba materiálu a používání nářadí, jakož i jízdní náklady. Rozsah úhrady začíná odjezdem ze sídla firmy schambeck group a končí termínem návratu. Doba jízdy a přestávky musí být uhrazeny v plném rozsahu.

7.2. Pokud není mezi stranami dohodnuto jinak, provádí se celkové vyúčtování za plnění poskytnuté v rámci samostatné objednávky schambeck group vůči jejímu zákazníkovi vždy týdně, ke konci měsíce nebo po úplném poskytnutí plnění ohledně samostatné objednávky.

7.3. Schambeck group je také oprávněna u příslušných důkazů vystavit průběžné vyúčtování.

7.4. Ke všem fakturám je nutno ukládat doklady a důkazy za vzniklé zejména přeúčtované náklady a výlohy a na požádání předložit objednavateli.

7.5. Není-li dohodnuto jinak, bude fakturace a platba provedena v místní měně skupiny schambeck. Vystavení faktury a platba se provádějí v příslušné národní měně, příp. v národní měně příjemce faktury. Všechny uvedené částky se rozumí včetně DPH v příslušné zákonné výši, která musí být ve vyúčtování vykazována samostatně. Faktury schambeck group musí být uhrazeny během 14 dnů od obdržení řádné a kontrolovatelné faktury bez jakékoli srážky na účet schambeck group.

8. Odpovědnost za věcné vady
8.1. Od předání, příp. převzetí předmětu plnění nebo předmětu smlouvy činí záruční doba jeden rok. Pro nároky na odškodnění objednavatele za škody na životě, tělesná zranění nebo poškození zdraví platí zákonné promlčecí lhůty. To platí také pro úmyslné porušení povinnosti nebo porušení povinnosti z hrubé nedbalosti schambeck group nebo její pomocné síly.

8.2. Převzetí plnění objednavatelem musí být provedeno písemně bezprostředně po poskytnutí plnění. Za závady po poskytnutí plnění jako např. způsobené zpožděným převzetím objednavatelem nebo následující manipulací každého druhu také třetí stranou nepřebírá schambeck group žádnou odpovědnost.

8.3. Dodané, příp. přezkoušené předměty musí být ihned po dodání objednavateli nebo jím určené třetí straně pečlivě zkontrolovány. Ohledně zjevných nebo jiných vad, které by byly rozpoznatelné při pečlivé kontrole, platí jako schválené objednavatelem, pokud schambeck group neobdrží během tří dnů po dodání písemnou reklamaci. Ohledně jiných závad platí předměty jako schválené objednavatelem, pokud schambeck group neobdrží reklamaci během tří dnů po termínu, ve kterém se závada projevila; pokud byla závada pro objednavatele při normálním používání rozeznatelná již dříve, je ale tento dřívější termín rozhodující pro začátek reklamace. Na požadavek schambeck group jí musí být tento reklamovaný předmět dodávky zaslán zpět bez dopravného. Při oprávněné reklamaci uhradí schambeck group náklady nejvýhodnějšího způsobu přepravy. To neplatí v případě, když se náklady zvýší z důvodu, že se předmět dodávky nachází na jiném místě než na místě užití.

8.4. V případě věcných škod dodaných předmětů je schambeck group podle vlastní volby v rámci přiměřené lhůty povinen a oprávněn nejprve provést opravu nebo náhradní dodávku. V případě nemožnosti, neúnosnosti, odepření nebo nepřiměřeného zpoždění opravy nebo náhradní dodávky může objednavatel odstoupit od smlouvy nebo přiměřeně snížit cenu. Pokud objednavatel odstoupí od smlouvy, nepřísluší mu kromě toho žádná náhrada škody kvůli závadě.

8.5. Při vzniklých závadách na dílech jiných výrobků, které schambeck group z právních nebo skutkových důvodů nemůže odstranit, schambeck group podle své volby uplatní své nároky z odpovědnosti za vady vůči výrobcům a dodavatelům za vyúčtování objednavatele nebo je postoupí objednavateli. Nároky z odpovědnosti za vady vůči schambeck group existují při takovém druhu
závad za jiných okolností a podle určení těchto všeobecných obchodních podmínek jen tehdy, když právní prosazení výše uvedených nároků vůči výrobcům a dodavatelům bylo bezúspěšné nebo je beznadějné. Během trvání právního sporu je zastaveno promlčení dotčených nároků z odpovědnosti za vady objednavatele vůči schambeck group.

8.6. Odpovědnost odpadá, když zákazník bez souhlasu schambeck group předmět dodávky změní nebo nechá změnit třetí stranou a odstranění závady je tím nemožné nebo neúnosně ztíženo. V každém případě nese objednavatel vícenáklady za odstranění závady, které vzniknou touto změnou.

8.7. Při chybně provedeném plnění společnosti schambeck group je tato povinna a oprávněna k opravě v přiměřené lhůtě. To platí jen tehdy, když oprava není z právních nebo skutkových důvodů nemožná.

8.8. Nároky z odpovědnosti za vady přísluší jen zákazníkům schambeck group a nejsou převoditelné.

8.9. Vizuální kontrola se považuje za nedostatečnou, pokud v příslušných technických předpisech (příručka AIAG, VDA 16) překračuje popsaný stupeň chybovosti.

9. Odpovědnost
9.1. Odpovědnost schambeck group za náhradu škody, z jakéhokoli právního důvodu (např. nemožnost, zpoždění, vadná nebo chybná dodávka, porušení smlouvy, porušení povinností při smluvním jednání nebo nedovolené jednání) je omezena následujícími ustanoveními.

9.2. Schambeck group ručí výslovně za chyby, které jí byly průkazně dány předem na vědomí, a byla v tom smyslu průkazně informována formou katalogu chyb.

9.3. Pokud se nejedná o porušení důležitých smluvních povinností, neručí schambeck group v případě prosté nedbalosti svých orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců nebo jiných
pomocných sil. Podstata smlouvy vyplývá z příslušných jednotlivých objednávek a zahrnuje dodržování dohodnutých lhůt, neexistenci právních a věcných vad, jakož i povinnosti ochrany a péče.

9.4. Pokud schambeck group poskytuje služby, neručí ani za hospodářský ani jiný objednavatelem předem uvažovaný úspěch, např. poradenský úspěch.

9.5. Schambeck group ručí neomezeně za záměr.

9.6. Odpovědnost za hrubou nedbalostí a lehce nedbalostí vzniklé věcné a majetkové škody je omezena na měsíční obrat jednotlivé hodnoty zakázky v běžném měsíci.

9.7. Odpovědnost za nepřímé a nepředvídatelné škody, škody z přerušení výroby, výpadek výroby a výpadek z užívání, ušlý výdělek, nevzniklé úspory, majetkové škody kvůli požadavkům třetí strany, je v případě lehké a hrubé nedbalosti – kromě případu škody na životě tělesných zranění nebo poškození zdraví vyloučena.

9.8. Další odpovědnost než v této smlouvě – bez ohledu na právní formu uplatňovaného požadavku – je vyloučena. Výše uvedená omezení, příp. vyloučení záruky ale neplatí pro zákonem závazně předepsanou plnou odpovědnost nebo odpovědnost z plné záruky.

9.9. Schambeck group není odpovědna, když zákazník předmět dodávky změní nebo nechá změnit třetí stranou nebo manipuluje po převzetí plnění. Zákazník osvobozuje schambeck group v tomto případě od všech nároků.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Pokud by byla ustanovení těchto Všeobecných obchodních a platebních podmínek zcela nebo částečně neúčinná, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení; v tomto případě nastupuje místo neúčinného ustanovení zákonná regulace.

10.2. Používá se výhradně německé právo. Použití Úmluvy Organizace spojených národů o mezinárodních smlouvách o koupi zboží z 11. dubna 1980 (CISG) jakož i použitelného kolizního práva je vyloučeno. Sídlo soudu je Straubing v Německu.

10.3. Žádná ze stran není oprávněna, postoupit svá práva a povinnosti z této dohody na třetí stranu bez souhlasu druhé strany.